1. a) Siffror, tal och tiokompisar
1. b) Positionssystem, nollan och utvecklad form
2. Tals ordning och grannar. Tallinje. Udda och jämna tal
3. Likhetstecken =, inte lika med ≠, olikheter <, >, ≤, ≥
4. Naturliga, hela, rationella, irrationella och reella tal
5. Avrundning. Närmevärde
6. Att skriva ut ”hjälpnollor” vid räkning
7. Räkneuppställning för addition (heltal och decimaltal)
8. Räkneuppställning för subtraktion (heltal och decimaltal)
9. Räkneuppställning för multiplikation (heltal och decimaltal)
10. Räkneuppställning för division (heltal och decimaltal)
11. Delningsdivision och innehållsdivision
12. Multiplikation och division med 10, 100, 1000
13. Multiplikation där produkten blir mindre. Division där kvoten blir större
14. Prioriteringsregeln. Kommutativa lagen. Uppdelning i termer och faktorer
15. Delbarhet. Primtal och faktorträd
16. Intro till negativa tal
17. Addition och subtraktion av negativa tal
18. Division och multiplikation av negativa tal
19. Intro till bråk. Bråk som tal och andel
20. Att byta mellan blandad form och bråkform
21. Att jämföra bråk
22. Addition och subtraktion av bråk. Minsta gemensamma nämnare (MGN)
23. Multiplikation av bråk
24. Division av bråk: heltal i nämnare och heltal i täljare
25. Division av bråk: Bråk i täljare och nämnare. Invertering
26. a) Förlänga och förkorta bråk, och enklaste form: intro
26. b) Förlänga och förkorta bråk, och enklaste form: exempel
27. Intro till decimaltal. Storleksordna decimaltal
28. Procent
29. Skillnad mellan procent och procentenheter
30. Omvandling mellan bråk, decimaltal och procent
31. a) Fördjupning kring omvandling: skolverkets varning
31. b) Fördjupning kring omvandling: procent/bråk i ekvationer
31. c) Fördjupning kring omvandling: bråk till decimal, med de fyra räknesätten
32. Andel, del och det hela
33. Räkna ut andelen
34. Räkna ut andelen vid höjning och sänkning
35. Räkna ut delen
36. a) Räkna ut det hela: utan formel
36. b) Räkna ut det hela: med formel
37. a) Förändring: intro
37. b) Förändring: förändringsfaktor
37. c) Förändring: procenthöjning som är över 100 % (t.ex. 200 %)
37. d) Förändring: procentökning som vilseleder i massmedia
38. Ränta och amortering
39. Promille
40. Räkna med moms. Att lägga på och ta bort moms
41. Hur man använder en enklare miniräknare
42. Huvudräkning
43. a) Vad potens är. Bas och exponent. Samt tiopotens
43. b) Grundpotensform
43. c) Potenser där basen är negativ
43. d) Potensregler: multiplikation och division
43. e) Potensregler: negativ exponent, 0-exponent, dubbla exponenter
43. f) Potensregler: division och multiplikation där man har samma exponenter, men olika baser
44. Räkneuppgifter potenser: grundläggande (potens, tiopotens, grundpotens)
45. a) Räkneuppgifter: potenslagar 1
45. b) Räkneuppgifter: potenslagar 2
46. Kvadratrötter
47. a) Prefix: grundläggande (k, h, d, c, m)

Algebra
48. Intro till uttryck. Sätta in värde och teckna uttryck
49. Om att förenkla uttryck
50. a) Uppgifter: förenkla uttryck 1
50. b) Uppgifter: förenkla uttryck 2
50. c) Uppgifter: förenkla uttryck 3
51. a) Första och andra kvadreringsregeln, samt konjugatregeln
51. b) Uppgifter: kvadreringsreglerna och konjugatregeln
52. a) Intro till ekvationer. Pekfingermetoden, balansmetoden och prövning av ekvation
52. b) Uppgifter: ekvationer 1
52. c) Uppgifter: ekvationer 2
52. d) Uppgift: teckna uttryck, skapa ekvation och lös ekvation

Geometri
54. a) Intro till massa
54. b) Enhetsbyte för massa
55. a) Symmetri: spegelsymmetri
55. b) Symmetri: rotationssymmetri
56. a) Plana figurer: triangel och cirkel
56. b) Plana figurer: parallellogram (romb, rektangel, kvadrat) och parallelltrapets
57. Kroppar (rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot)
58. a) Likformighet: intro
58. b) Likformighet: topptriangel
59. Vinklar (rak, rät, spetsig och trubbig vinkel)
60. Hur man använder en gradskiva
61. a) Vinkelsumma för cirkel och fyrhörning
61. b) Vinkelsumma för likbent, liksidig och rätvinklig triangel
62. Sidovinkel och vertikalvinkel
63. Pythagoras sats
64. Längd och enhetsbyte förlängd
65. Omkrets (triangel, parallellogram och cirkel)
66. a) Area för parallellogram (även fallen kvadrat, rektangel och romb)
66. b) Area för cirkel och triangel
66. c) Area för parallelltrapets
66. d) Area för klot
66. e) Mantelyta för cylinder och kon
67. Enhetsbyte för area
68. Begränsningsarea
69. Cirkelsektor
70. a) Volym för kroppar: rätblock, prisma, och cylinder
70. b) Volym för kroppar: kon och pyramid
70. c) Volym för kroppar: klot
71. Sammansatta figurer (area och volym)
72. a) Enhetsbyte för volym: inom litersystem
72. b) Enhetsbyte för volym: inom metersystem
72. c) Enhetsbyte för volym: mellan liter och metersystem
73. a) Skala: intro
73. b) Skala: skapa en skala utifrån avbild och verklighet
73. c) Skala: räkna fram verkligheten utifrån olika skalor
73. d) Skala: räkna fram verkligheten utifrån en karta
74. a) Area- och volymskala: intro
74. b) Area- och volymskala: räkneuppgifter

Sannolikhet och statistik
75. a) Frekvenstabell: läsa av och skapa
75. b) Frekvenstabell: relativ frekvens
76. a) Stapeldiagram: skillnaden mellan stapel- och stolpdiagram
76. b) Stapeldiagram: läsa av och att skapa
77. Stolpdiagram
78. Histogram
79. Cirkeldiagram
80. Linjediagram
81. Vilseledande diagram
82. a) Lägesmått: intro och typvärde
82. b) Lägesmått: medelvärde
82. c) Lägesmått: medelvärde från tabeller
82. d) Lägesmått: median
82. e) Lägesmått: median från tabeller
82. f) Lägesmått: hur extremvärden påverkar olika
83. a) Spridningsmått: variationsbredd
83. b) Spridningsmått: standardavvikelse
83. c) Spridningsmått: kvartilavstånd och låddiagram. Percentil
84. a) Sannolikhet: gynnsamma fall
84. b) Sannolikhet: träddiagram
84. c) Sannolikhet: likformig och olikformig sannolikhet
85. Återläggning. Beroende/oberoende händelser
86. Kombinatorik: intro
87. a) multiplikationsprincipen: intro
87. b) multiplikationsprincipen: kombinationslås
87. c) multiplikationsprincipen: lösenord och demo kring säkerhet
88. Permutationer
89. Additionsprincipen

Samband och förändring
91. a) Tid: intro
91. b) Tid: skillnad mellan två klockslag
91. c) Tid: delar av sekunder
91. d) Tid: skillnader mellan datum (dagar)
92. a) Sträcka, tid och hastighet: formeln s= t×v
92. b) Sträcka, tid och hastighet: enhetsanalys
93. Väg-tid-diagram
94. Allmänt om funktioner (ej grafiskt)
95. a) Proportionella samband: intro
95. b) Proportionella samband: skapa ekvationer utifrån förhållanden
96. a) Koordinatsystem och graf: intro
96. b) Koordinatsystem och graf: rita graf utifrån funktion
97. a) Räta linjens ekvation: intro
97. b) Räta linjens ekvation: ta fram k-värdet
97. c) Räta linjens ekvation: utifrån grafer teckna ekvationer
98. a) Proportionalitet i en graf: intro
98. b) Proportionalitet i en graf: läsa av t.ex. kr/kg
99. 3 grafer, bl.a. fast och rörlig del
100. Ekvationssystem (grafiskt, substitutionsmetoden och additionsmetoden)
101. Lösning av ekvationssystem (grafiskt, substitutionsmetoden och additionsmetoden)

Problemlösning
102. Problemlösning

Nationellt prov för årskurs 9 år 2013
103. a) NP2013: 1-3
103. b) NP2013: 4-6
103. c) NP2013: 7-9
103. d) NP2013: 10-12
103. e) NP2013: 13-15
103. f) NP2013: 16, 17
103. g) NP2013: 18
103. h) NP2013: 19, 20
103. i) NP2013: 21, 22
103. j) NP2013: 23, 24
103. k) NP2013: 25
103. l) NP2013: 26
103. m) NP2013: 27
103. n) NP2013: 28
103. o) NP2013: 29

Stordiagnos. Matte Direkt (uppl. 2), åk 9 


Målgången i Borgen. Matte direkt, åk 6


Kontakt 

mattemedmackan@gmail.com